เผยโฉม HONDA S660 ร ถ ส ป อ ร์ ต เปิด ห ลั ง คา ราคาเริ่ม ต้ น ที่ 6 แสนบาทดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอกับ ร ถ ส ป อ ร์ ต ร า ค า เริ่ม ต้ น ห ลั ก แ ส น ที่ น่ า ให้ความสน ใ จ นั้นเอง สำ ห รั บ HONDA S660 หรือ รถหรู ท ร ง ส ป อ ร์ ต เปิด ห ลั ง ค า ส่วนราคานั้นก็ไม่ได้แพง อ ย่ า ง ที่ ห วั งเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

ซึ่งทางเพจ SALE HERE ได้ออกมาเผยรถพร้อมทั้งได้ระบุว่า

ร ถ ส ป อ ร์ ต ร า ค า เริ่ม ต้ น ห ลั ก แสน OMG ถูก ม า ก ก กับ Honda S660 ท ร ง ร ถ ส ป อ ร์ ต เปิด ห ลั ง ค า ได้ เ ค รื่ อ ง ย น ต เ บ น ซิ น เ ท อ ร์ โ บ 3 สู บ ความจุ 660 ซีซี ถื อ ว่าเป็น ร ถ ECO ที่รูป ท ร ง และ ร า ค า โ ด น ใ จ ห นุ่ ม แน่ๆ กำ ลั ง สู ง สุ ด 64 แ ร ง ม้ า ที่ 6 800 ร อ บ ต่ อ น า ที ส่ ง กำ ลั ง ด้วย เ กี ย ร์ อัตโuมัติ CVT และ เ กี ย ร์ ธ ร ร ม ด า 6 ส ปี ด ความ เ ร็ ว ก็ไม่ ไ ก่ ก า เ ด้ อ อ แถมราคาดี ต่ อ ใ จ ราคาประ ม า ณ 669 000 บ า ท ตอuมีจำ ห น่ า ย ที่ ญ ปุ่ น

ถ้ า ช อ บ อ ย่ า ลื ม ก ด ไลค์ ก ด แชร์นะคะ

ขอบคุณที่มา : https://bit.ly/2P8SllE