ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ เอาจริง สั่งปิดประกาศราคาลำไยทุกเช้า พ่อค้าคนกลางโกงราคาโดนแน่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปีจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรประเภทลำไย ทางจังหวัดได้ประกาศให้ผู้ประกอบการ รับซื้อลำไยถือปฏิบัติ ซึ่งจะมีการแจ้งการประกาศราคารับซื้อลำไย รายวันในช่วงเวลาตั้งตอนเช้าของทุกวัน และตลอดช่วงเวลาในการรับซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบ ความเคลื่อนไหวราคาลำไยของแต่ล่ะวัน ประกอบกับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก็บเกี่ยวและจำหน่ายลำไย ในประเด็นการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ ณ สถานที่รับซื้อ ต้องแสดงราคาต่อหน่วย ต้องมีตัวเลขภาษาใดก็ได้เช่นตัวเลขอารบิค ความสูงไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร มองเห็นได้ชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณะชนนายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่ปิดป้ายแสดงราคาในการรับซื้อลำไยจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 ต้องระวางปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นอกจากนี้แล้วยังให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไย ใช้เครื่องชั่งที่มีการรับรองจากกรมการค้าภายใน และคำรับรองที่ยังไม่สิ้นอายุ รวมทั้งห้ามใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ผิดพิกัดอัตรา หรือใช้กลวิธีในการชั่งน้ำหนักแบบอื่นๆ เพื่อเอารัดเอาเปรียบกับเกษตรกรเจ้าของสวนลำไยหากผู้ประกอบการรับซื้อลำไยฝ่าฝืน จะมีความผิดตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 มาตรา 28 ต้องร ะวางโ ทษจำค ุ กไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณีว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ