พรุ่งนี้เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยจ่ายค่าน้ำประปาหน้าแรก ข่าว ข่าวสังคม - โซเชียล พรุ่งนี้เงินเข้า บัต...

จากที่รัฐบาลอนุมัติเงินอัดฉีดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนวงเงิน 13,200 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นและพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงกลางปี 2562 โดยเงินช่วยเหลือต่างๆจะเริ่มเข้าบัตรตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เงินช่วยเหลือซื้อค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (จ่ายครั้งเดียว) ให้สิทธิตามจำนวนบุตร

ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา ราว 7 ล้านคน

เงินช่วยเหลือเกษตรซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่นๆ จำนวน 1,000 บาทต่อคน (จ่ายครั้งเดียว)

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราว 1 ล้านคน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

เพิ่มเบี้ยคน พิ ก า ร ขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)

ที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนธ.ค. 61-ก.ย.62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เงินสงเคราะห์ยังชีพเพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ก็มีเงินเพิ่มเข้าให้อีกก็คือ

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด