นิด้าโพล ชี้ “เพื่อไทย-อนาคตใหม่” จับมือตั้งรัฐบาลศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.01. ท่านอยากให้พรรคการเมืองพรรคไหนบ้างร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล

อันดับ พรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ

1 พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ 25.78

2 พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคพลังประชารัฐ 15.40

3 พรรคเพื่อไทย & พรรคประชาธิปัตย์ 7.26

4 พรรคเพื่อไทย 5.11

5 พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ 5.03

6 พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ & พรรคเสรีรวมไทย 5.03

7 พรรคพลังประชารัฐ 3.35

8 พรรคเพื่อไทย & พรรคภูมิใจไทย 3.27

9 พรรคประชาธิปัตย์ 2.87

10 พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ & พรรคประชาธิปัตย์ 2.63

11 พรรคเพื่อไทย & พรรคเสรีรวมไทย 2.39

12 พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคอนาคตใหม่ 2.15

13 พรรคอนาคตใหม่ 2.00

14 พรรคอนาคตใหม่ & พรรคเสรีรวมไทย 1.84

15 พรรคพลังประชารัฐ & พรรคอนาคตใหม่ 1.60

16 พรรคเพื่อไทย&พรรคอนาคตใหม่ & พรรคประชาธิปัตย์ 1.52

อื่น ๆ 12.77

รวม 100.00ขอบคุณที่มา : BrightTV